Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kinase B.V., handelend onder de naam Kinase, gevestigd aan de Albrechtlaan 9, 1404 AH te Bussum, statutair gevestigd te Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer KvK 66999693;

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Kinase”: Kinase B.V., handelend onder de naam Kinase, gevestigd te Bussum;
 2. “Algemene Voorwaarden”: De onderhavige voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging door Kinase, worden gehanteerd en waaronder zij haar dienstverlening verricht;
 3. “Kandidaat”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Kinase wordt voorgedragen om werkzaamheden uit te voeren binnen de onderneming van Opdrachtgever, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Kinase een dergelijk project uitvoert;
 4. “Opdrachtgever”: de ontvanger van een aanbieding van Kinase, c.q. de wederpartij van Kinase bij een overeenkomst;
 5. “Overeenkomst”: iedere (samenwerkings)overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen Kinase en opdrachtgever tot stand komt.

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Kinase diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
 6. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Kinase en zijn niet gericht op uitvoering door een bepaald persoon.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door Opdrachtgever van een door Kinase gestuurde bevestiging van de gesloten Overeenkomst, dan wel na bevestiging van de gesloten Overeenkomst per e-mail, dan wel op het moment dat feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang Kinase niet een van Opdrachtgever afkomstige bevestigingsbrief heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd of de ondertekende Overeenkomst althans de bevestiging daarvan niet binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.
 3. Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door Kinase geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de Overeenkomst, die voor beide partijen bindend is. 

 

BETALING

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven luiden in Euro, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Kinase aan te geven wijze.

 

OPDRACHTGEVERSCHAP

 1. Ingeval een Kandidaat op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de Kandidaat in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de Kandidaat kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten ‘conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden’ die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen werknemers gehouden is.
 3. Opdrachtgever is jegens de Kandidaat en Kinase verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 4. Krachtens het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Kandidaat in dit verband tijdens de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.
 5. Opdrachtgever kan de Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Voorwaarden bepaalde, indien Kinase en de Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 6. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 7. Tewerkstelling van de Kandidaat in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Kinase en de Kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 8. Opdrachtgever is gehouden door Kinase verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan Kinase. 
 9. Het is Opdrachtgever dan wel een aan haar gelieerde onderneming zonder toestemming van Kinase niet toegestaan om de in de opdrachtbevestiging genoemde Kandidaat gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, in dienst te nemen, te benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken. Aan de toestemming kunnen door Kinase voorwaarden worden verbonden.

 

VERTROUWELIJKHEID GEGEVENS

 1. Kinase en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over een andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of daar door de wederpartij schriftelijke toestemming voor is gegeven.
 2. Kinase en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Kinase voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Kinase aan Opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten na afloop van de selectieprocedure te worden teruggegeven aan Kinase of te worden vernietigd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kandidaat of Kinase, is het Opdrachtgever niet toegestaan referenties van de Kandidaat na te trekken.
 4. Kinase zal op verzoek van Opdrachtgever de Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 5. Het staat Opdrachtgever vrij om de Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Kinase over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de hiertoe opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Kinase. Kinase is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

 

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Kandidaat in het kader van de werkzaamheden zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.
 2. Kinase zal de bij de werkzaamheden betrokken Kandidaat op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Kandidaat toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 3. Kinase is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Kandidaat verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

 

BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens het eventueel overeengekomen recht van tussentijdse opzegging en het hierna voor beëindiging bepaalde.
 2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, kan Kinase de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden:
  1. Indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd;
  2. Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  3. Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op aan Opdrachtgever toebehorende roerende of onroerende zaken;
  4. Indien Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft bij Kinase;
  5. Indien de wettelijke regels en/of richtlijnen voor de zorg niet worden nageleefd bij Opdrachtgever, hetgeen kan leiden tot interventies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 3. De Overeenkomst wordt verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de Overeenkomst indien er geen tijdige aanzegging heeft plaatsgevonden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Kinase voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het gestelde in het vorige lid lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van Kinase of van haar leidinggevend personeel, in welk geval de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de uitvoering van de opdracht. Het door Kinase maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Kinase ter zake heeft geprotesteerd, daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Kinase en Kinase een redelijke termijn voor nakoming heeft gegund. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd.
 4. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Kinase niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.
 5. Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Kinase (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Kinase zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Kinase eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 6. Kinase is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Kandidaat.
 7. Kinase is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Kinase voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Kandidaat. Indien Kinase ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Kinase in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Kinase voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Kinase voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Kinase als werkgever van de Kandidaat – direct of indirect – ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 10. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Kinase verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

 

OVERMACHT

 1. Een partij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft iedere partij het recht om die Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.  

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen geven elkaar door het aangaan van een Overeenkomst toestemming om persoonsgegevens te verwerken welke noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Partijen zelf en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de andere partij hier schriftelijk mee heeft ingestemd of verstrekking op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 2. Opdrachtgever is verplicht om persoonsgegevens van kandidaten/medewerkers van Kinase te vernietigen binnen een termijn van vier weken nadat Opdrachtgever de gegevens heeft ontvangen van Kinase, ongeacht of de opdracht aan Kinase is gegund.
 3. Voor zover Kinase persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Kinase dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Kinase tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 4. Kinase legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Kinase als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Opdrachtgever door Kinase en zal geschieden conform de Procedure rondom Datalek Kinase

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Kinase en Opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. 

"De zorgconsultant van KINASE bleek zeer goed in staat de vertaalslag te maken van individuele praktische bezwaren naar een gecategoriseerde en geprioriteerde aanpak"
Voorbeelden van opdrachten
Neem contact op
Ben jij nieuwsgierig naar onze manier van werken en overweeg je een stap naar de consultancy? Daar komt best veel bij kijken, hè? Kom een keer langs in Bussum, dan praten we erover.
Neem contact op